Skip to content

Lijn 150 x 5

Algemene Voorwaarden

Meest recente versie november 2022

ARTIKEL 1. PARTIJEN

Deze Algemene Servicevoorwaarden ("Voorwaarden" of "Overeenkomst") regelen de rechtsverhouding tussen:

2DAYSMOOD B.V.  een Nederlands bedrijf met haar geregistreerd adres te Europalaan 100 in Utrecht en met KVK-nummer 75014580, in deze Voorwaarden aangeduid als "2DAYSMOOD", "wij", "ons" of "onze" en werkzaam via https://www.

2daysmood.nl ("Website") of iedere andere website van ons dat met de Klant wordt gedeeld.

En

De Klanten of Gebruikers ("u" of "uw") van onze Services, die toegang hebben tot en gebruik maken van ons Platform, eigendom van en aangeboden door 2DAYSMOOD.

2DAYSMOOD en Klant worden afzonderlijk aangeduid als "Partij" en gezamenlijk als "Partijen".

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Toepasbaarheid. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, bijlagen, service level agreements en alle andere overeenkomsten. Dit zijn zowel overeenkomsten die elektronisch als schriftelijk zijn aangegaan. Partijen verklaren deze Voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2. Termijn. Tenzij anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst tussen Partijen aangegaan voor een periode van minimaal zes (6) maanden.

2.3. Wijzigingen. Tenzij anders overeengekomen, zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle transacties en rechtshandelingen tussen Partijen in het kader van de Overeenkomst. Daarbij vervangen zij alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken. De Overeenkomst tussen Partijen kan alleen worden gewijzigd of aangepast na een schriftelijk akkoord tussen Partijen. Onze Algemene Servicevoorwaarden kunnen echter eenzijdig worden gewijzigd door 2DAYSMOOD.

2.4. Precontractuele Fase. De precontractuele fase betekent de periode waarin 2DAYSMOOD de format, duur en andere relevante aspecten van de samenwerking bepaalt. 2DAYSMOOD is ten alle tijde gerechtigd om vooruitbetaling te vragen voordat een definitieve overeenkomst tot stand komt. 2DAYSMOOD is altijd gerechtigd om een samenwerking aan te gaan van minimaal drie (3) maanden en vooruitbetaling te vragen van 30% (dertig procent) van het totale factuurbedrag, tenzij anders is bepaald. Partijen zullen zich te goeder trouw inspannen tijdens de precontractuele fase.

2.5. Algemene Voorwaarden Klant. Indien Klant verwijst naar zijn algemene voorwaarden, wijst 2DAYSMOOD deze uitdrukkelijk van de hand. Algemene voorwaarden van de klant zijn tussen Partijen niet van kracht. De Klant erkent en stemt ermee in dat hij altijd op de hoogte zal zijn van de meest recente versie van deze Voorwaarden.

2.6. Vernietiging Bepaling. Indien enige bepaling in deze Overeenkomst door de rechtbank als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig in stand. Partijen zullen te goeder trouw onderhandelen om een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het oorspronkelijke doel en de oorspronkelijke bedoeling van de Partijen weerspiegelt.

ARTIKEL 3. DIENSTEN EN DASHBOARD TOEGANG

3.1. Diensten. De betekenis van wat Diensten zijn, is steeds volgens de meest recente definitie op onze website en zoals vastgelegd in één of meerdere aanbiedingen, offertes of service level agreements, statement of works, welke worden opgenomen in deze Overeenkomst door middel van verwijzing ernaar.

3.2. Diensten Afnemen. Elk aanbod beschrijft in detail de Diensten die door 2DAYSMOOD moeten worden geleverd en zal in overeenstemming zijn met de garanties zoals uiteengezet in deze Voorwaarden. Bij tegenstrijdige bepalingen in de Overeenkomst tussen Partijen prevaleert steeds het bepaalde in elke individuele aanbieding, bijlage of offerte.

3.3. Dashboard Toegang en Gebruik. Deze Voorwaarden bevatten de algemene voorwaarden waaronder 2DAYSMOOD ermee instemt om uitsluitend aan Geautoriseerde Gebruikers, zoals beschreven in Paragraaf 3.4 van deze Overeenkomst, een abonnement op en toegang tot de Diensten te verlenen. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst tussen Partijen verkrijgt de Klant toegang tot en een gebruiksrecht op ons dashboard en gerelateerde software.

3.4. Geautoriseerde Gebruikers. Het bedrijf van de Klant is de eerst aangewezen Geautoriseerde Gebruiker. De rechten in en op de Diensten zijn beperkt tot deze ene Geautoriseerde Gebruiker en kunnen niet worden gedeeld met een derde. Deze Geautoriseerde Gebruiker wijst één of meer verantwoordelijke contactpersonen aan die het account beheren en verantwoordelijk zijn voor de accountbeveiliging.

3.5. Extra Diensten. Het is mogelijk dat wij extra diensten verrichten die buiten de oorspronkelijke afspraken vallen. Voordat met de uitvoering van extra diensten wordt begonnen, worden de van toepassing zijnde prijzen en uurtarieven bekend gemaakt aan de Klant.

3.6. Demo. We kunnen de Klant een demoversie aanbieden waarbij onze online diensten gratis toegankelijk zijn. De functies tijdens een demo zijn beperkt en we kunnen, naar eigen goeddunken, de demoperiode op elk moment beperken of beëindigen.

3.7. Fair Use. De Klant erkent dat onze Diensten, inclusief de technische en functionele ondersteuning ervan, niet ongelimiteerd kunnen worden gebruikt en met andere klanten worden gedeeld. De Klant stemt ermee in niet onredelijk vaak een beroep te doen op onze customer support.

ARTIKEL 4. AANBIEDINGEN EN KOSTEN

4.1. Niet Bindend Aanbod. Al onze aanbiedingen en offertes gelden slechts als een uitnodiging om onze Diensten te gebruiken, dat wil zeggen een verzoek van ons om een aanbod van Klant te ontvangen. Tenzij anders overeengekomen zijn al onze aanbiedingen en offertes veertien (14) dagen geldig en blijven zij herroepbaar. De aan de Klant gerichte orderbevestiging van 2DAYSMOOD geldt als aanvaarding van het aanbod en leidt tot het sluiten van een juridisch bindende Overeenkomst tussen Partijen.

4.2. Vergoedingen, Termijn en Aanvang. Elke aanbieding zal verschillende componenten bevatten, bestaande uit een vaste prijs of een abonnementstarief, de tariefstructuur, het aantal gebruikers, evenals andere toepasselijke voorwaarden. Na ondertekening door beide Partijen van elk aanbod, gaan de Diensten van start.

4.3. Kosten en Verlenging. De Klant dient 2DAYSMOOD de toepasselijke en overeengekomen vergoedingen te betalen zoals beschreven in het geaccepteerde aanbod. Gedurende de looptijd van hun samenwerking kan een verlenging of afname van aanvullende diensten worden aangeboden. 2DAYSMOOD is bevoegd om de Klant kosten in rekening te brengen op de wijze zoals beschreven in de orderbevestiging.

4.4  Prijzen. De prijzen in voornoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere belastingen of heffingen van overheidswege waarvoor Klant zelf verantwoordelijk is.

4.5. Prijsverhogingen. 2DAYSMOOD is bevoegd de prijzen aan te passen. Deze wijzigingen gelden dan vanaf één maand na de bekendmaking. In het geval van prijsverhogingen op basis van inflatie of een andere gangbare index en norm in de branche, is het de Klant niet toegestaan de Overeenkomst op te zeggen. Bij andere prijsverhogingen kan Klant de Overeenkomst binnen drie maanden geheel of gedeeltelijk ontbinden.

4.6. Beëindiging na Prijsverhoging. Indien Klant een prijsverhoging anders dan op basis van inflatie of een andere gangbare index niet wenst te accepteren, is hij gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. De opzegtermijn bedraagt drie (3) maanden en Partijen zullen deze Overeenkomst voortzetten volgens het oorspronkelijk overeengekomen tarief.

4.7. Geen Terugbetaling. Alle door u betaalde vergoedingen worden nimmer gerestitueerd. We zullen nooit gedeeltelijke terugbetalingen doen in het geval u niet al onze Diensten hebt gebruikt, of om welke andere reden dan ook.

4.8. Chargebacks. In het geval dat u een terugboeking via uw creditcard heeft uitgevoerd of op een andere manier een aan ons gedane betaling heeft teruggedraaid, kunnen wij uw account onmiddellijk beperken of beëindigen. Alle betaalde bedragen blijven niet-restitueerbaar. We zullen nooit terugbetalingen doen voor gedeeltelijk gebruikte Diensten, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

5.1. Eigendom Diensten. Met betrekking tot onze Diensten, behoudt 2DAYSMOOD alle rechten, (eigendom)titels op het dashboard en voor op maat gemaakte software, tenzij Partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen. Alle door 2DAYSMOOD verstrekte documenten, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen en software zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Klant en mogen zonder voorafgaande toestemming van 2DAYSMOOD niet worden verveelvoudigd.

5.2. Geen Licentie. Klant erkent en gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst geen licentie verleent op onze software, Website, dashboard, web-en mobiele applicatie en software. Wij verstrekken uitsluitend de toegangs- en gebruiksrechten genoemd in Artikel 3.3. in deze Overeenkomst. Daarnaast verkrijgt Klant geen enkel recht op onze software, handels- en servicemerken, bedrijfsgeheimen, auteursrechten of enig ander belang in onze Diensten. Deze beperking geldt ook voor de broncode, formulieren, schema's, handleidingen en andere zaken of intellectuele eigendommen die door 2DAYSMOOD in verband met deze Overeenkomst worden verstrekt aan Klant.

5.3. Originaliteit Diensten. 2DAYSMOOD verklaart en garandeert dat het de eigenaar is van de Diensten en van elk onderdeel in de web- en mobiele applicatie. 2DAYSMOOD verklaart en garandeert dat de Diensten haar eigen en originele werk zullen zijn, maar kunnen ook gelicentieerde componenten bevatten van derde partijen.

5.4. Onderzoeksresultaten. Tenzij anders overeengekomen, is de Klant eigenaar van alle geanonimiseerde onderzoeksresultaten getoond op het dashboard. Klant is zelf verantwoordelijk om de onderzoeksresultaten te downloaden van het dashboard zonder tussenkomst van 2DAYSMOOD. Na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen is 2DAYSMOOD gerechtigd om de onderzoeksresultaten permanent te verwijderen.

5.5. Onze Data. Tenzij anders overeengekomen, is 2DAYSMOOD eigenaar van alle algemene inzichten, metadata, knowhow, uitvindingen en alle andere intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de onderzoeksgegevens.

5.6. Eigendomsvoorbehoud. Alle rechten in en op de onderzoeksgegevens, inclusief antwoorden van enquêteurs of geïnterviewden, ongeacht het formaat, blijven het exclusieve eigendom van 2DAYSMOOD totdat het volledige bedrag van alle openstaande facturen door de Klant aan 2DAYSMOOD is betaald.

5.7. Gebruik Logo. Tenzij anders overeengekomen, mag 2DAYSMOOD de naam en het logo van de Klant op de website en ander promotiemateriaal gebruiken om de samenwerking van Partijen aan te kondigen. Het gebruik van de naam en het logo creëert geen licentie of eigendomsrechten.

ARTIKEL 6. GARANTIES

6.1. Prestaties. 2DAYSMOOD zal haar taken uitvoeren op grond van de bepalingen van de Overeenkomst tussen Partijen, naar beste weten en kunnen en in overeenstemming met de normen van goed vakmanschap.

6.2. Garanties. Onze Diensten en het gebruik van ons dashboard worden geleverd op een "as is"basis. We geven geen garanties met betrekking tot de geschiktheid, kwaliteit, wetenschappelijke toepasbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van onze Diensten en ons dashboard. Het gebruik van onze Diensten en toegang tot ons dashboard is geheel voor eigen risico van de Klant.

6.3. Vrijwaring. Door onze Diensten en ons dashboard te gebruiken, stemt de Klant ermee in om 2DAYSMOOD, haar werknemers, informatieleveranciers en inhoudelijke leveranciers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, schade, onkosten (inclusief juridische kosten), claims, rechtszaken en andere aanspraken.

6.4. Vertraging. Onze prestaties onder deze Overeenkomst kunnen vertraging oplopen. We zullen echter redelijke inspanningen leveren om u te informeren over elke vertraging die buiten onze controle valt. In overeenstemming met de relevante paragrafen in deze Voorwaarden over onze verantwoordelijkheden en garanties, zijn wij nooit verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele verliezen als gevolg van een vertraging.

6.5. Overmacht. 2DAYSMOOD is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van een omstandigheid buiten haar macht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, storingen in stroomvoorzieningen, problemen met het internet, stakingen, stroomuitval, natuur- en nucleaire rampen en aanslagen, hardware storingen, epidemieën en pandemieën en de gevolgen van hacken en andere soortgelijke technologieën.

6.6. Benodigde Informatie. De Klant zorgt ervoor dat alle benodigde informatie en instructies om de taken in de Overeenkomst uit te voeren, tijdig aan 2DAYSMOOD worden verstrekt. Klant begrijpt en stemt ermee in dat indien bepaalde gegevens en instructies niet op tijd worden ontvangen, 2DAYSMOOD de uitvoering van de overeengekomen Diensten kan opschorten en/of extra kosten in rekening kan brengen.

ARTIKEL 7. BETAALVOORWAARDEN

7.1. Betaalvoorwaarden. Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden in de overeengekomen valuta (USD of EUR), zonder aftrek van kosten of kortingen. Klant zal het overeengekomen bedrag overmaken volgens de door 2DAYSMOOD aangegeven methode. Klant dient de betaling binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.

7.2. Betalingen Vooraf. Partijen kunnen een vooruitbetaling overeenkomen, bijvoorbeeld vijftig procent (50%) van het factuurbedrag. De Dienst start pas als wij het overeengekomen bedrag hebben ontvangen. De Klant begrijpt dat late betalingen kunnen leiden tot vertraging in de Diensten.

7.3. Niet-Betaling. Indien de Klant het overeengekomen factuurbedrag niet tijdig betaalt, is hij direct in verzuim. In dat geval kunnen wij de nakoming van al onze verplichtingen opschorten en hebben wij het recht om al onze andere wettelijke rechten uit te oefenen in overeenstemming met het toepasselijke recht.

7.4. Rente. Indien de Klant niet op tijd betaalt, verbeurt hij automatisch rente aan ons tot de dag van volledige betaling. De rente is gelijk aan de geldende wettelijke rente. Klant dient de rente onmiddellijk te voldoen, welke zonder ingebrekestelling opeisbaar is.

7.5 Betalingen en Inhoudingen. Nadat Klant een betaling aan ons heeft gedaan, wordt dat bedrag eerst in mindering gebracht op de incassokosten en overige juridische kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op de hoofdsom, de langst openstaande factuur.

7.6. Vroege Betaling. Indien de hoeveelheid werk groter is dan wat Partijen zijn overeengekomen, kan 2DAYSMOOD eerdere betaling van Klant verlangen.

ARTIKEL 8. KLACHTEN

8.1. Klachten en Gebreken. Klachten van de Klant met betrekking tot een fout of defect in de overeengekomen Diensten dienen binnen tien (10) dagen na ontdekking van de fout aan 2DAYSMOOD te worden gemeld. De klacht moet worden ingediend per aangetekende brief of per e-mail met daarin een nauwkeurige en duidelijke omschrijving van de klacht.

8.2. Werkwijze. Elke claim die de Klant kan hebben tegen 2DAYSMOOD met betrekking tot een defecte of onvolledige Dienst vervalt wanneer:

  1. Wij niet binnen tien (10) werkdagen op de hoogte zijn gesteld van fouten of gebreken;
  2. De Klant niet heeft meegewerkt na onze vragen over de gegrondheid en geldigheid van de klacht;
  3. De in de Overeenkomst tussen Partijen genoemde garantieperiode is verstreken, of wanneer de Klant meer dan twaalf (12) maanden nadat de Dienst is verleend een klacht indient.

ARTIKEL 9. OPSCHORTING EN BEËINDIGING

9.1. Beëindiging. De Klant kan de Overeenkomst alleen vóór de beëindigingsdatum opzeggen door middel van een opzegging met opgaaf van de redenen van de beëindiging. 2DAYSMOOD kan de Overeenkomst schriftelijk beëindigen zonder opgaaf van redenen, waarbij een opzegtermijn van vier (4) weken geldt.

9.2. Schriftelijke Mededeling. De Partijen kunnen de Overeenkomst zelfstandig beëindigen indien een Partij haar verplichtingen niet nakomt en deze tekortkoming niet binnen een redelijke termijn na schriftelijke ingebrekestelling door de andere Partij wordt verholpen.

9.3. Opschorting van Diensten. 2DAYSMOOD is gerechtigd de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling of rechterlijke uitspraak, op te schorten of te beëindigen in de volgende situaties. Als gevolg van een dergelijke beëindiging is 2DAYSMOOD nimmer aansprakelijk:

  1. Wanneer de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, een faillissement is aangevraagd of (voorlopige) surseance van betaling is verleend;
  2. Wanneer de Klant de controle over zijn vermogen (of een deel daarvan) heeft verloren;
  3. Wanneer 2DAYSMOOD gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de Klant en of deze tijdig aan zijn financiële verplichtingen jegens 2DAYSMOOD kan voldoen.

ARTIKEL 10. DISCLAIMERS EN VRIJWARING

10.1. Disclaimer. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst, wordt de software geleverd op een "as is"-basis. De Klant begrijpt dat de Diensten alleen voor commerciële doeleinden worden geleverd. 2DAYSMOOD wijst, voor zover toegestaan door de wet, alle andere garanties af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief die (i) van voldoende kwaliteit, (ii) van geschiktheid voor een bepaald doel, (iii) van niet-inbreuk en (iv) voortvloeiend uit gewoonte, handelsgebruik, verloop van eerdere transacties of prestaties. Noch haar gelieerde ondernemingen, noch haar licentiegevers garanderen dat het gebruik van de Diensten door de klant ononderbroken of foutloos zal zijn of dat de Diensten aan de vereisten van de Klant zullen voldoen of bepaalde resultaten of doeleinden zullen opleveren.

10.2. Vrijwaring. De Klant vrijwaart zijn functionarissen, werknemers, agenten en onderaannemers tegen alle aansprakelijkheid, kosten of schade(n), inclusief redelijke advocaatkosten, voortvloeiend uit en in verband met deze Overeenkomst, inclusief alle uitgaven en gerelateerde kosten uit deze en in verband met deze Overeenkomst.

10.3. Directe Schade. 2DAYSMOOD is alleen aansprakelijk voor directe schade en als gevolg van opzet en bewuste roekeloosheid, te weten:

  1. de kosten ter vaststelling van de oorzaak en het bedrag van de schade, mits deze kosten redelijk zijn;
  2. de redelijke kosten om de Overeenkomst voort te zetten;
  3. de redelijke kosten om verliezen te beperken.

ARTIKEL 11. VERTROUWELIJKHEID EN RELATIEBEDING

11.1. Vertrouwelijke Informatie. De Klant erkent dat hij alle technische en zakelijke informatie toebehorend aan 2DAYSMOOD geopenbaard via de website en het dashboard strikt vertrouwelijk moet houden. Deze Vertrouwelijke Informatie van 2DAYSMOOD omvat niet-openbare informatie over de Diensten en dashboardfuncties, functionaliteiten en prestaties. Deze Vertrouwelijke Informatie omvat ook deze Voorwaarden, de overeenkomsten tussen Partijen, alle aanbiedingen, vergoedingen en onze prijsstructuur.

11.2. Uitzonderingen Vertrouwelijke Informatie. Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie die algemeen beschikbaar wordt voor het publiek of die onafhankelijk is ontwikkeld zonder het gebruik van onze Vertrouwelijke Informatie.

11.3. Geheimhoudingsplicht. De Klant zal (a) het ongeoorloofde gebruik en de openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie ten alle tijde voorkomen, (b) alle Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk houden en deze niet gebruiken, kopiëren, reproduceren, verkopen of verstrekken aan derden, en (c) geen Vertrouwelijke Informatie gebruiken voor enig doel, anders dan in verband met deze Overeenkomst.

11.4. Werknemers en Freelancers. De Klant garandeert dat elke bevoegde contactpersoon zoals vermeld in artikel 3.4, gebonden is aan dezelfde geheimhoudingsplicht met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie van 2DAYSMOOD als vermeld in het vorige artikel. De Klant zal schriftelijke overeenkomsten met haar werknemers en freelancers afsluiten die dezelfde maatregelen bevatten om de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van 2DAYSMOOD te voorkomen als de eigen vertrouwelijke en eigendomsinformatie van de Klant.

11.5. Gedwongen Openbaarmaking. De Klant mag Vertrouwelijke Informatie van het bedrijf bekendmaken om te voldoen aan een bevel van een rechter of wanneer dit de toepasselijke wetgeving dit vereist, in welk geval de Klant ten minste een week voor de gedwongen openbaarmaking een bericht aan 2DAYSMOOD zal bezorgen. De Ontvangende Partij moet alle redelijke inspanningen leveren om de vertrouwelijke behandeling van de Vertrouwelijke Informatie te waarborgen.

11.6. Concurrentiebeding. Gedurende een periode van vijf (5) jaar na het sluiten van deze Overeenkomst, mag de Klant geen dienstverband of werk aannemen voor een bedrijf of derde Partij, inclusief adviesopdrachten, die direct of indirect in concurrentie zijn of de concurrentie ondersteunen met 2DAYSMOOD of enige andere van haar dochterondernemingen of opvolgers.

11.7. Relatiebeding. De Klant zal gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en gedurende een periode van vijf (5) jaar na de beëindiging van deze Overeenkomst, niet direct of indirect werknemers, freelancers of andere betrokkenen van 2DAYSMOOD vragen om hun dienstverband bij de Klant of een concurrent van 2DAYSMOOD voort te zetten.

11.8. Schadevergoedingsplicht. De Klant erkent dat de schending van alle verplichtingen in dit artikel permanente schade veroorzaakt waarvoor 2DAYSMOOD mogelijk nooit een adequate vergoeding ontvangt. Wanneer een schending of dreiging van een schending van de vertrouwelijkheids-, concurrentie- en/of relatiebeding van de Klant plaatsvindt, heeft 2DAYSMOOD het recht om bij de rechtbank een voorlopige voorziening aan te vragen, volledige vergoeding van alle verliezen te eisen en elk ander rechtsmiddel te gebruiken volgens de toepasselijke wet.

ARTIKEL 12. PRIVACY EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

12.1. Verwerkingsverantwoordelijke. Klant is te allen tijde de Verwerkingsverantwoordelijke en als zodanig de aansprakelijke Partij voor alle persoonsgegevens die enquêteurs of geïnterviewden via het dashboard versturen. De Klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat 2DAYSMOOD persoonsgegevens mag verwerken als Verwerker onder de verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant verklaart dat hij alle persoonlijke informatie zal behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

12.2. Gegevensverwerkingsovereenkomst.
De Klant heeft de gegevensverwerkingsovereenkomst van 2DAYSMOOD volledig gelezen en gaat akkoord met de daarin beschreven verantwoordelijkheden en plichten tussen Partijen. Verder garandeert 2DAYSMOOD dat binnen het bedrijf databeveiliging standaarden heeft volgens de normen die in de industrie gebruikelijk zijn, inbegrepen technische maatregelen die nodig zijn om alle persoonlijke informatie en andere gegevens te beschermen.

12.3. Disclaimer en Vrijwaring. De Klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat 2DAYSMOOD nooit verantwoordelijk is voor enige claim of boete van de overheid of overheidsinstelling als gevolg van een schending van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De Klant vrijwaart 2DAYSMOOD, inclusief zijn directeuren, functionarissen en gelieerde ondernemingen, tegen een dergelijke claim of overheidsboete.

ARTIKEL 13. DIVERSEN

 13.1. Opdracht. De Klant mag deze Overeenkomst of een van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst niet uitbesteden, delegeren of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 2DAYSMOOD. Elke poging tot overdracht in strijd met het voorgaande is nietig. 2DAYSMOOD mag deze Overeenkomst en de verplichtingen daaruit altijd uitbesteden, delegeren en overdragen in verband met een fusie, reorganisatie, consolidatie, verkoop van activa of soortgelijke transactie.

13.2. Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken. Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangepast met wederzijdse instemming van bevoegde vertegenwoordigers van Partijen en dit dient schriftelijk te geschieden. De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze overeenkomst in delen kan worden uitgevoerd en kan worden gesloten door middel van een elektronische handtekening. Een dergelijke levering zal onmiddellijk worden erkend door de ontvangende Partij.

13.3.Titels. De kopjes en titels die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn opgenomen om Partijen te helpen deze Overeenkomst te begrijpen en hebben geen enkele invloed op de bepalingen in deze Voorwaarden of de interpretatie of betekenis ervan.

ARTIKEL 14. GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Notificatie. In geval van een geschil moet de Klant eerst te goeder trouw overleggen met 2DAYSMOOD om het in der minne op te lossen. Dit gebeurt door een schriftelijke kennisgeving te sturen waarin de aard van het geschil wordt uiteengezet.

14.2. Toepasselijk Recht en Rechtbank. Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing en de burgerlijke rechter in de stad Utrecht in Nederland is exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil dat voortvloeit uit deze Overeenkomst.

Vragen? Neem contact met ons op: info@2daysmood.nl