2DAYSMOOD

Algemene voorwaarden 2DAYSMOOD

circle-section

Algemene Voorwaarden
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van 2DAYSMOOD International B.V., Europalaan 100, 3526 KS Utrecht, Nederland. Hierna te noemen: 2DAYSMOOD. Versie december 2019.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2DAYSMOOD: 2DAYSMOOD International B.V., de gebruiker van de Voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van 2DAYSMOOD.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen 2DAYSMOOD en Opdrachtgever.
de Voorwaarden: deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 2 – Algemeen

 • De Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 2DAYSMOOD en Opdrachtgever waarop 2DAYSMOOD de Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 2DAYSMOOD, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 • Eventuele afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van toepassing. 2DAYSMOOD en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 • De door 2DAYSMOOD gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. 2DAYSMOOD is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 • De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere belastingen of heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Indien de aanvaarding (zelfs op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod is 2DAYSMOOD daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 2DAYSMOOD uitdrukkelijk anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht 2DAYSMOOD niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

 • 2DAYSMOOD zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft 2DAYSMOOD het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 2DAYSMOOD aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan 2DAYSMOOD worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 2DAYSMOOD zijn verstrekt, heeft 2DAYSMOOD het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 2DAYSMOOD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 2DAYSMOOD is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan 2DAYSMOOD de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Indien door 2DAYSMOOD of door 2DAYSMOOD ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Opdrachtgever vrijwaart 2DAYSMOOD voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden ten gevolge van omstandigheden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 5 – Wijziging van de Overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 2DAYSMOOD zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal 2DAYSMOOD Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 • Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal 2DAYSMOOD aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.
 • In afwijking van lid 3 zal 2DAYSMOOD geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden welke aan 2DAYSMOOD toerekenbaar zijn.

Artikel 6 – Contractduur; uitvoeringstermijn

 • De Overeenkomst tussen 2DAYSMOOD en Opdrachtgever wordt aangegaan voor tenminste 6 maanden, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever 2DAYSMOOD derhalve schriftelijk in gebreke te stellen alvorens verdere juridische stappen te kunnen nemen.

Artikel 7 – Honorarium

 • Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vaste vergoeding overeenkomen.
 • Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van:
  2.1  werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van 2DAYSMOOD, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen; of
  2.2  een tussen partijen met wederzijdse toestemming, schriftelijk overeengekomen andere beloningsvorm;
 • De vergoeding is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW of andere belastingen en heffingen.
 • Bij Overeenkomsten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten per maand in rekening worden gebracht.
 • Indien 2DAYSMOOD met Opdrachtgever een vaste vergoeding of uurtarief overeenkomt, is 2DAYSMOOD niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, op basis van het volgende:
  5.1  2DAYSMOOD is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien 2DAYSMOOD kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven, bijvoorbeeld ten aanzien van lonen, aanmerkelijk zijn gestegen.
  5.2  Bovendien mag 2DAYSMOOD de vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen, dan wel verwachte, hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan 2DAYSMOOD, dat in redelijkheid niet van 2DAYSMOOD mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen vergoeding.
 • Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de vergoeding of tarief wordt verhoogd binnen twee maanden na het aangaan van de Overeenkomst. Na afloop van deze twee maanden is opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van de vergoeding of tarief voortvloeit uit de wet.
  6.1  2DAYSMOOD zal Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. 2DAYSMOOD zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
  6.2  Indien opdrachtgever de door 2DAYSMOOD kenbaar gemaakte verhoging van de vergoeding of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van 2DAYSMOOD genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8 – Betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door 2DAYSMOOD aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van 2DAYSMOOD op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • 2DAYSMOOD heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

 • Survey data, zijnde alle antwoorden – in welke vorm dan ook – als gegeven door medewerkers van Opdrachtgever, blijven te allen tijde eigendom van 2DAYSMOOD.
 • Alle door 2DAYSMOOD geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, presentaties, enz., blijven eigendom van 2DAYSMOOD totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met 2DAYSMOOD gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 • De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Indien derden beslagleggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht 2DAYSMOOD zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal.
 • Door 2DAYSMOOD geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 • Voor het geval dat 2DAYSMOOD zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan 2DAYSMOOD of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 2DAYSMOOD zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 – Incassokosten

 • Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 • De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd.
 • Indien 2DAYSMOOD hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11 – Klachten

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan 2DAYSMOOD. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 2DAYSMOOD in staat is adequaat te reageren.
 • Indien een klacht gegrond is, zal 2DAYSMOOD de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal 2DAYSMOOD slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 – Opzegging

 • De Overeenkomst kan door Opdrachtgever eenzijdig worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 • Indien de vooraf overeengekomen contractduur niet is gehaald, zullen de kosten overeenkomend het contract zijn. Er zal geen restitutie worden toegekend op nog resterende maanden.
 • Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft 2DAYSMOOD recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies conform lid 1, tenzij de redenen voor opzegging aan 2DAYSMOOD zijn toe te rekenen. De Opdrachtgever is alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 • De resultaten van de door 2DAYSMOOD uitgevoerde werkzaamheden zullen aan Opdrachtgever beschikbaar worden gemaakt nadat alle betalingen door 2DAYSMOOD ontvangen zijn.
 • Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 2DAYSMOOD, zal 2DAYSMOOD in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 • Indien de overdracht van de werkzaamheden voor 2DAYSMOOD extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

 • 2DAYSMOOD is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1.1.  opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  1.2.  na het sluiten van de Overeenkomst 2DAYSMOOD ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  1.3.  opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 • Voorts is 2DAYSMOOD bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 2DAYSMOOD op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien 2DAYSMOOD de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt 2DAYSMOOD de aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 • 2DAYSMOOD behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 – Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 • Indien 2DAYSMOOD aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 • Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft 2DAYSMOOD het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 • Indien 2DAYSMOOD aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Indien 2DAYSMOOD aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van 2DAYSMOOD te verstrekken uitkering, doch maximaal niet meer dan tweemaal het declaratiebedrag voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van 2DAYSMOOD voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal de vergoeding die 2DAYSMOOD uit hoofde van de Overeenkomst ontvangt voor geleverde diensten.
 • In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste zes maanden verschuldigde vergoeding.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  4.1.  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  4.2.  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 2DAYSMOOD aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan 2DAYSMOOD toegerekend kunnen worden;
  4.3.  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • 2DAYSMOOD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 2DAYSMOOD of zijn ondergeschikten.

Artikel 16 – Vrijwaringen

 • De Opdrachtgever vrijwaart 2DAYSMOOD voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 • Indien Opdrachtgever aan 2DAYSMOOD informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 – Risico-overgang

 • Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 – Overmacht

 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 2DAYSMOOD geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 2DAYSMOOD niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van
  2DAYSMOOD, of bedrijven die door 2DAYSMOOD in de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, daaronder expliciet begrepen.
 • 2DAYSMOOD heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 2DAYSMOOD zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voorzover 2DAYSMOOD ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 2DAYSMOOD gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19 – Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 • Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 • Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 • Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, 2DAYSMOOD gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, dan is 2DAYSMOOD niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van niet-nakoming van dit Artikel.

Artikel 20 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

 • Onverminderd het overigens in de Voorwaarden bepaalde behoudt 2DAYSMOOD zich de rechten en bevoegdheden voor die 2DAYSMOOD toekomen op grond van de Auteurswet.
 • Alle door 2DAYSMOOD verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van 2DAYSMOOD worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 • 2DAYSMOOD behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 – Monsters en modellen

 • Is aan Opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 22 – Niet-overname personeel

 • De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met 2DAYSMOOD, medewerkers van 2DAYSMOOD of van ondernemingen die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23 – Privacy

 • 2DAYSMOOD kan persoonsgegevens verwerken ingeval Opdrachtgever gebruik maakt van het product en de diensten van 2DAYSMOOD, hetwelk gewoonlijk een continue medewerkersbetrokkenheidssurvey is.
 • 2DAYSMOOD heeft slechts een e-mail adres of telefoonnummer nodig om surveys naar deelnemers te sturen. Alle andere gebruikersdata (voornaam, achternaam, geslacht, indiensttredingsdatum, afdeling en functiestatus) zijn optioneel.
 • Alle gegevens die bewaard worden door 2DAYSMOOD worden versleuteld opgeslagen. Tenzij is overeengekomen dat er een ‘private cloud’ van Opdrachtgever gebruikt wordt, wordt de survey data opgeslagen in een datacenter in de EU voor Opdrachtgevers in de EU, en in de USA voor Opdrachtgevers in de USA, met alle vereiste beveiligingsstandaarden.
 • 2DAYSMOOD bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens die nodig zijn om een medewerkersbetrokkenheidssurvey te doen worden standaard tot vier maanden na afloop van de Overeenkomst bewaard, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 • 2DAYSMOOD verstrekt persoonsgegevens nooit aan derden tenzij er een juridische verplichting daartoe bestaat.
 • 2DAYSMOOD voldoet aan de GDPR normen en de Nederlandse AVG wetgeving. De verschaffer van datacenters die door 2DAYSMOOD gebruikt worden en de verschaffer van de hulpmiddelen om e-mails en SMS te versturen voldoen ook volledig aan de GDPR normen en zijn (onder andere) gecertificeerde ondertekenaars van het EU-US Privacy Shield Framework betreffende het verzamelen, gebruik en bewaren van persoonlijke informatie uit de EER, het VK en Zwitserland.
  Op elk moment hebben gebruikers het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan verstuurd worden aan info@2daysmood.nl. 2DAYSMOOD zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op het verzoek reageren.

Artikel 24 – Geschillen

 • De rechter in Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen voortkomende uit deze overeenkomst kennis te nemen.
 • Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 25 – Toepasselijk recht

 • Op elke Overeenkomst tussen 2DAYSMOOD en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Contact

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust!

Martin Meulenkamp, Data Protection Officer

2DAYSMOOD B.V.
Europalaan 100, gebouw ./ (dotslash-utrecht)
3526KS,  Utrecht, Nederland

martin meulenkampt, 2daysmood
Cookies op 2DAYSMOOD
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in onze privacy-statement.
Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Voorkeur
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Statische
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Verander opties